شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
مدیریت
Cinque Terre

دكتر سید مسعود برکاتی

 

تلفن: 31136548
فکس:
33445707
پست الکترونیک: smbaraka@ece.usb.ac.ir

آدرس وب سایت: https://www.usb.ac.ir/astaff/barakati