دانشکده

دکتر سيدمسعود بركاتي

نام دانشگاه: دانشگاه ویسکانزین مدیسن آمریکا
درجه: Post Doctolral
 
نام دانشگاه: دانشگاه واترلو- کانادا
درجه: دکترا
 
نام دانشگاه: دانشگاه تبریز ایران
درجه: کارشناسی ارشد
 
نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی