فارغ التحصیلان

علی سرای لو

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری مدل سازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت، اینورتر های چندسطحی، بررسی قابلیت اطمینان مبدل های الکترونیک قدرت، بررسی حفاظت و پایداري سیستم توزیع و انتقال در حضور منابع تولید پراکنده، بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع، طراحی سیستم زمین.
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه اینورتر چند سطحی آبشاری شبه منبع امپدانسی با استفاده از ترانسفورماتور فرکانس بالا
سال 2014-2016

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2014-2017