شما می توانید از طریق شماره تماس 31136548-054 با مدیریت این مجموعه جناب آقای دکتر سید مسعود برکاتی تماس حاصل نمایید

یا از طریق شماره تماس 31136808-054 با کارشناس واحد جناب آقای پیران در تماس باشید

آدرس کانال تلگرامی به نشانی : USBsolarplant@