نیروگاه خورشیدی و مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند. 

 

 

برای ثبت نام افراد می بایست ابتدا با هماهنگی با ادمین کانال نیروگاه خورشیدی دانشگاه و واریز هزینه ثبت نام که مقدار آن برای افراد معمولی 3500000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) و برای دانشجویان و کسانی که عضو انجمن برق و الکترونیک باشند مبلغ 1500000 (یک میلیون پانصد هزار ریال ) می باشد. که باید بشماره حساب 2177362604004 و شناسه پرداخت 00103600000000007 بنام مرکزرشد دانشگاه سیستان وبلوچستان نزد بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز کرده و پس از تکمیل فرم آن از طریق همین سایت که در بخش دوره های آموزشی در دسترس می باشد ثبت نام نمایند.

آدرس کانال تلگرام : USBsolarplant@