این همایش در روز چهارشنبه دهم خرداد ماه در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان و با حضور مهندس شهرام کیخایی برگزار خواهد شد.