نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل واحد های زیر می باشد:
  1. واحد 15 کیلو وات  متصل به شبکه 
  2. واحد 5 کیلو وات  جدا از شبکه باتری
  3.  واحد 10 کیلووات متصل به شبکه
  4. واحد 10 کیلووات متصل به شبکه

course

Visit the solar power plant

USB solar plant

رویدادها