نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل واحد های زیر می باشد:
  1. واحد 15 کیلو وات  متصل به شبکه 
  2. واحد 5 کیلو وات  جدا از شبکه باتری
  3.  واحد 10 کیلووات متصل به شبکه
  4. واحد 10 کیلووات متصل به شبکه

up view

Visit the solar power plant

USB solar plant

Cours

Workshop

Visit From USB Solarplant

رویدادها